เกณฑ์การตัดสินสำหรับผลงานเข้าประกวด

1. ละครโทรทัศน์ จำนวน 16 รางวัล

(1) ละครยอดเยี่ยม

 • 1) องค์ประกอบของละครสอดคล้องกัน เช่น ด้านการแสดง ด้านศิลป์ด้านการผลิต
 • 2) แนวคิดของละครแปลกใหม่สร้างสรรค์ให้สารประโยชน์และความบันเทิง
 • 3) การดำเนินเรื่องน่าติดตาม

(2) ผู้กำกับยอดเยี่ยม

 • 1) การเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมเข้าใจ และติดตามชม
 • 2) การควบคุมแนวความคิดและทิศทางของละคร
 • 3) การดึงศักยภาพของนักแสดงออกมาใช้อย่างเต็มที่
 • 4) การควบคุมองค์ประกอบของละครสอดคล้องกัน เช่น ด้านการแสดง ด้านศิลป์ด้าน การผลิต
 • 5) การตีความของเรื่อง และตัวละคร

(3) นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

 • 1) การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
 • 2) การตีความบทบาทที่ได้รับ
 • 3) การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม

(4) นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

 • 1) การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
 • 2) การตีความบทบาทที่ได้รับ
 • 3) การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม

(5) นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

 • 1) การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
 • 2) การตีความบทบาทที่ได้รับ
 • 3) การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม

(6) นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

 • 1) การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
 • 2) การตีความบทบาทที่ได้รับ
 • 3) การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม

(7) นักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม

 • 1) เป็นนักแสดงในบทนำที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่จับตามองของผู้ชม ในรอบปี 2560 ของการ ประกาศรางวัล
 • 2) การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
 • 3) การตีความบทบาทที่ได้รับ
 • 4) การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม

(8) นักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม

 • 1) เป็นนักแสดงในบทนำที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่จับตามองของผู้ชม ในรอบปี 2560 ของการ ประกาศรางวัล
 • 2) การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
 • 3) การตีความบทบาทที่ได้รับ
 • 4) การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม

(9) ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม

 • 1) การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
 • 2) การแสดงร่วมกันเป็นทีมอย่างกลมกลืน ช่วยส่งเสริมเรื่องราว
 • 3) การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม

(10) บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

 • 1) บทโทรทัศน์สนุก สร้างความบันเทิงและสอดแทรกสาระ
 • 2) มีความสมเหตุสมผล ทั้งด้านเนื้อเรื่อง และการแสดงออกของตัวละคร
 • 3) การดำเนินเรื่องมีความต่อเนื่องและน่าติดตาม
 • 4) เนื้อหาเหมาะกับยุคสมัย
 • 5) ความเหมาะสมของการใช้ภาษา
 • 6) หากเป็นบทโทรทัศน์ที่มาจากบทประพันธ์ควรรักษาเค้าโครงหลักของบทประพันธ์ไว้

(11) เพลงละครยอดเยี่ยม

 • 1) มีความไพเราะ และสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
 • 2) เพิ่มอรรถรสในการชมละคร

(12) ละครชุดยอดเยี่ยม

 • 1) องค์ประกอบของละครสอดคล้องกัน เช่น ด้านการแสดง ด้านศิลป์ด้านการผลิต
 • 2) แนวคิดของละครแปลกใหม่สร้างสรรค์ให้สาระประโยชน์และความบันเทิง
 • 3) การดำเนินเรื่องน่าติดตาม
 • 4) เนื้อเรื่องมีความร่วมสมัย
 • 5) มีความต่อเนื่องของเนื้อเรื่อง และตัวละคร
 • 6) เนื้อหาละครจบในตอน

(13) เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม

 • 1) สวยงาม ถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง และตัวละคร
 • 2) ความต่อเนื่องกับการดำเนินเรื่อง

(14) ลำดับภาพยอดเยี่ยม

 • 1) ใช้เทคนิคที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการเล่าเรื่อง เพื่อสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชม
 • 2) ความต่อเนื่องในการดำเนินเรื่อง

(15) กำกับภาพยอดเยี่ยม

 • 1) ความสามารถในการใช้ภาพเล่าเรื่อง
 • 2) การเลือกใช้มุมกล้องที่สร้างสรรค์และเหมาะสม
 • 3) สามารถสื่อสารอารมณ์ให้ผู้ชม อย่างเหมาะสม

(16) กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม

 • 1) การวางองค์ประกอบศิลป์อย่างสวยงาม ถูกต้องและเหมาะสม อาทิ ฉาก การใช้แสง อุปกรณ์ประกอบฉาก
 • 2) แนวคิดในการออกแบบศิลป์อย่างสร้างสรรค์

2. รายการโทรทัศน์ จำนวน 16 รางวัล

(17) รายการข่าวยอดเยี่ยม

“เป็นรายการนำเสนอเนื้อหาสาระของข่าวสาร เหตุการณ์ โดยมีวิธีการนำเสนอตรงไปตรงมา มุ่งเน้น ที่เนื้อหาสาระของข่าวเป็นสำคัญ”
 • 1) ความถูกต้อง ทันเหตุการณ์และครบถ้วนของข้อมูล
 • 2) การนำเสนอเป็นกลาง
 • 3) การนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิ ผู้ประกาศข่าว การเก็บข่าว เทคนิคประกอบรายการ

(18) รายการเล่าข่าวยอดเยี่ยม

“เป็นรายการนำเสนอเนื้อหาสาระของข่าวสาร เหตุการณ์ โดยมีวิธีการนำเสนอที่ไม่เป็นทางการ มีการ สอดแทรกความคิดเห็น หรือมีบริบทเสริมเพิ่มเติมจากเนื้อหาสาระของข่าวที่นำเสนอ”
 • 1) ความถูกต้อง ทันเหตุการณ์และครบถ้วนของข้อมูล
 • 2) การนำเสนอเป็นกลาง
 • 3) การนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิ ผู้ประกาศข่าว การเก็บข่าว เทคนิคประกอบรายการ

(19) รายการฮาร์ดทอล์คยอดเยี่ยม

“เป็นรายการแนวสนทนาถึงประเด็นข่าว หรือ เหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจของสังคม โดยมุ่งถึงข้อมูลเชิงลึก แบบเจาะลึกถึงบริบทที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งที่มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ โดยจะมีผู้ร่วมรายการอื่นด้วย หรือไม่ก็ได้”
 • 1) ความถูกต้อง ทันเหตุการณ์และครบถ้วนของข้อมูล
 • 2) การนำเสนอเป็นกลาง
 • 3) การนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิ ผู้ประกาศข่าว การเก็บข่าว เทคนิคประกอบรายการ

(20) ผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม

 • 1) มีบุคลิกดีน่าเชื่อถือ มีวิธีการนำเสนอได้น่าสนใจน่าติดตาม
 • 2) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • 3) มีความรอบรู้ในข่าวสารที่รายงาน
 • 4) การใช้ภาษา การออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม

(21) สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม

 • 1) การวิเคราะห์และนำเสนออย่างรอบด้าน
 • 2) ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลข่าว
 • 3) เนื้อหาเป็นประโยชน์และให้ข้อคิดกับผู้ชม
 • 4) การนำเสนอที่น่าสนใจ และเป็นกลาง

(22) เกมโชว์ยอดเยี่ยม

 • 1) สนุกสนาน มีความคิดสร้างสรรค์และน่าติดตาม
 • 2) สอดแทรกสาระ ควบคู่ไปกับความบันเทิง
 • 3) Production Design
 • 4) การดำเนินรายการของพิธีกรและการมีส่วนร่วมของผู้แข่งขัน / แขกรับเชิญ
 • 5) เนื้อหาของรายการต้องมีการแข่งขันไม่น้อยกว่า 60 %
 • 6) ในการแข่งขันมีเงินรางวัลและของรางวัล

(23) ทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม

 • 1) การคัดเลือกแขกรับเชิญ
 • 2) ประเด็นการสนทนาที่น่าสนใจ
 • 3) รูปแบบคำถามที่เจาะลึก ตรงใจผู้ชม
 • 4) สาระและความรู้ที่ได้จากรายการ
 • 5) ความสามารถของผู้ดำเนินรายการ
 • 6) เนื้อหาของรายการต้องมีการพูดคุยไม่น้อยกว่า 60 %
 • 7) ไม่มีเงินรางวัลในรายการ

(24) วาไรตี้ยอดเยี่ยม

 • 1) เนื้อหาที่หลากหลาย น่าติดตามชม
 • 2) ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
 • 3) Production Design ที่เหมาะสมกับรายการ
 • 4) ความบันเทิง สาระและความรู้ที่ได้จากรายการ
 • 5) ความสามารถของผู้ดำเนินรายการ

(25) สารคดียอดเยี่ยม

 • 1) การคัดเลือกและนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ
 • 2) การเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
 • 3) การนำเสนอที่น่าสนใจ
 • 4) สาระและความรู้ที่ได้จากรายการ

(26) สารคดีชุดยอดเยี่ยม

 • 1) การคัดเลือกและนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ
 • 2) การเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
 • 3) การนำเสนอที่น่าสนใจ
 • 4) สาระและความรู้ที่ได้จากรายการ
 • 5) ความยาวของเนื้อหาไม่ต่ำกว่า 12 ตอน เวลาไม่ต่ำกว่า 1 นาที/ตอน

(27) รายการเด็กยอดเยี่ยม

 • 1) สาระ ความรู้ ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดของเด็ก
 • 2) กลยุทธการสื่อสารกับเด็กอย่างเหมาะสม
 • 3) ความสนุกสนานเมื่อรับชม
 • 4) การส่งเสริมสถาบันครอบครัว คุณธรรม และจริยธรรม

(28) รายการกีฬายอดเยี่ยม

 • 1) การให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
 • 2) การนำเสนอที่น่าสนใจ และน่าติดตาม
 • 3) ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
 • 4) ความสามารถของผู้ดำเนินรายการ
 • 5) เปนรายการที่จัดทำขึ้นโดยบันทึกเทป

(29) รายการกีฬาถ่ายทอดสดยอดเยี่ยม

 • 1) การให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
 • 2) การนำเสนอที่น่าสนใจ และน่าติดตาม
 • 3) ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
 • 4) ความสามารถของผู้ดำเนินรายการ
 • 5) เป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยถ่ายทอดสด จากการผลิตรายการทางสถานีโทรทัศน์เอง

(30) ผู้บรรยายรายการโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

 • 1) ความรู้ความเข้าใจในการบรรยายทุกประเภทรายการ
 • 2) การใช้ภาษา การออกเสียงที่ถูกต้อง เหมาะสม
 • 3) การใช้ลีลา น้ำเสียง มีอรรถรส แก่ผู้ชม
 • 4) ให้ข้อมูลเชิงลึก อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • 5) ป็นรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดหรือรายการบันทึกเทป

(31) ผู้บรรยายรายการกีฬายอดเยี่ยม

 • 1) ความรู้ความเข้าใจในการบรรยายทุกประเภทรายการ
 • 2) การใช้ภาษา การออกเสียงที่ถูกต้อง เหมาะสม
 • 3) การใช้ลีลา น้ำเสียง มีอรรถรส แก่ผู้ชม
 • 4) ให้ข้อมูลเชิงลึก อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • 5) เป็นรายการกีฬาถ่ายทอดสดหรือรายการกีฬาบันทึกเทป

(32) พิธีกรยอดเยี่ยม

 • 1) บุคลิกดีมีความเป็นธรรมชาติมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
 • 2) ความสามารถในการนำเสนอได้น่าสนใจ และน่าติดตาม
 • 3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • 4) มีความรอบรู้ในข่าวสารที่รายงาน
 • 5) การใช้ภาษา การออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม

3. รายการวิทยุ จำนวน 6 รางวัล

(33) ผู้ผลิตรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม

 • 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • 2) การนำเสนอเป็นกลาง
 • 3) การคัดเลือกและนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ
 • 4) ความถูกต้อง ทันเหตุการณ์และครบถ้วนของข้อมูล
 • 5) การเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
 • 6) สาระและความรู้ที่ได้จากรายการ
 • 7) การใช้ภาษา การออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม

(34) ผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยม

 • 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • 2) เนื้อหาที่หลากหลาย น่าติดตาม
 • 3) ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
 • 4) ความบันเทิง สาระและความรู้ที่ได้จากรายการ
 • 5) การใช้ภาษา การออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม

(35) ผู้ดำเนินรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม

 • 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • 2) การนำเสนอเป็นกลาง
 • 3) มีความรอบรู้ในเนื้อหาของรายการ
 • 4) มีลีลา น้ำเสียง และจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
 • 5) ความสามารถในการนำเสนอได้น่าสนใจ และน่าติดตาม
 • 6) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • 7) การใช้ภาษา การออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม

(36) ผู้ดำเนินรายการบันเทิงยอดเยี่ยม

 • 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • 2) การนำเสนอเป็นกลาง
 • 3) มีความรอบรู้ในเนื้อหาของรายการ
 • 4) มีลีลา น้ำเสียง และจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
 • 5) ความสามารถในการนำเสนอได้น่าสนใจ และน่าติดตาม
 • 6) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • 7) การใช้ภาษา การออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม

สถานีต่างจังหวัด

(37)รายการบันเทิงท้องถิ่นยอดเยี่ยม

 • 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • 2) เนื้อหาที่หลากหลาย น่าติดตาม
 • 3) ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่
 • 4) ความบันเทิง สาระและความรู้ที่ได้จากรายการ
 • 5) การใช้ภาษา การออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม

(38)รายการข่าวสาระความรู้ยอดเยี่ยม

 • 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 • 2) การนำเสนอเป็นกลาง
 • 3) การคัดเลือกและนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ
 • 4) ความถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และครบถ้วนของข้อมูล
 • 5) การเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
 • 6) สาระและความรู้ที่ได้จากรายการ
 • 7) การใช้ภาษา การออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม
 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ