หน่วยงานกลางและองค์กรกลาง

  1. เป็นการจัดจ้างหน่วยงานที่เป็นกลาง มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์
  2. เมื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้ให้คะแนนในเอกสารแล้ว จะต้องปิดผนึก ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด (GFK Marketwise) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  3. หน่วยงานกลางคือ MarketWise ทำหน้าที่รวบรวมคะแนนจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมดใน แต่ละรอบ และเก็บรักษาผลคะแนนไว้เป็นความลับ
  4. องค์กรกลาง คือ PricewaterhouseCoopers ทำหน้าที่ตรวจสอบการให้คะแนนของผู้มีสิทธิ์ลง คะแนน และการรวบรวมคะแนนของหน่วยงานกลาง ว่ามีความถูกต้อง โปร่งใส ก่อนส่งผลให้ กับคณะอำนวยการในวันที่กำหนด
 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ