สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

154 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาวพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์ 02731-0630 ต่อ 223 โทรสาร 02731-3684
หมายเหตุ สำนักงานตั้งอยู่ใน บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด

 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ