คุณสมบัติของรายการที่ส่งเข้าประกวด หรือคัดเลือก

ผลงานเข้าประกวด ประเภทละครโทรทัศน์ และรายการโทรทัศน์

  • 1. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของประเทศไทย
  • 2. ออกอากาศเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 มกราคม จนถึง 31 ธันวาคม 2560
  • 3. เป็นรายการที่ผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศไทย
  • 4. ผู้ผลิตต้องเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ

ผลงานเข้าประกวด ประเภทรายการวิทยุ

  • 1. ออกอากาศทางสถานีวิทยุของทางราชการของประเทศไทย
  • 2. ออกอากาศในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด
  • 3. เป็นรายการที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 นาที
  • 4. ผู้ผลิตต้องเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ
 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ