ระยะเวลาการดำเนินงาน
 
ระยะเวลาการดำเนินงานเก็บรวบรวมคะแนนจากผู้มีสิทธิลงคะแนน รางวัล นาฎราช ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามขั้นตอนต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

การเตรียมงานและรับสมัคร ผลงาน
- เริ่มส่งจดหมายแจ้งการเปิดรับสมัครผลงาน 15 ธันวาคม 2560 – 16 มีนาคม 2561
- ติดตามและ update รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนที่ทำการปรับใหม่ (โดยสมาพันธ์ฯ) 31 มกราคม 2561
- ติดตามและ update รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนดิม (โดยบริษัท จีเอฟเค ประเทศไทย) 1-28 กุมภาพันธ์ 2561
- ตรวจแผ่นผลงานที่เข้าประกวด 13-23 มีนาคม 2561
- สรุปรายชื่อผลงานที่เข้าประกวด (นำส่งให้ทางบริษัท จีเอฟเค ประเทศไทย) 30 มีนาคม 2561
รอบคัดเลือก
- ดำเนินการจัดส่ง ติดตามและรับกลับบัตรลงคะแนน รอบคัดเลือก 17 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2561
- ปิดรับบัตรลงคะแนนกลับจากผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบคัดเลือกทั้งหมด 23 พฤษภาคม 2561
- เปิดผนึกบัตรลงคะแนนและประมวลผลการลงคะแนนผลงานผู้เข้ารอบ 5 อันดับสุดท้ายแต่ละประเภทรางวัล ที่บริษัท จีเอฟเค ประเทศไทย 24-26 พฤษภาคม 2561
- การแถลงข่าวประกาศผลรายชื่อผลงานผู้เข้ารอบ 5 อันดับสุดท้ายแต่ละรางวัล 5 กรกฎาคม 2561
รอบตัดสิน
- ดำเนินการจัดส่ง ติดตามและรับกลับบัตรลงคะแนนรอบตัดสิน 6 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561
- ปิดรับบัตรลงคะแนนกลับจากผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบตัดสินทั้งหมด 3 สิงหาคม 2561
- เปิดผนึกบัตรลงคะแนนและประมวลผลการลงคะแนน ที่บริษัท PwC ประเทศไทย 3 - 4 สิงหาคม2561
- งานประกาศผลรางวัล นาฏราช ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐ 5 สิงหาคม2561

หมายเหตุ : ร่างระยะเวลาการดำเนินดังกล่าวอาจมีการปรับให้เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานต่อไป

 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ