วัตถุประสงค์

  1. เผยแพร่องค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์สู่สังคม
  2. แสดงศักยภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์
  3. สังคมรับรู้และเข้าใจในบทบาทของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และ ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้ประกอบการในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์
  2. ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 

 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ