ตามที่สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวม ตัวของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้เล็งเห็น ว่าการมอบรางวัลที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มิได้มีรางวัลใดที่ผู้ตัดสินเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิทยุโทรทัศน์อย่างแท้จริง ซึ่งจะสามารถนำทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมจากประสบการณ์จริงใน วิชาชีพมาประกอบการคัดเลือก อันจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้สังคมได้รับทราบ และ เป็นการแสดงศักยภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์อย่างแท้จริง จึงได้จัดงานประกาศรางวัลนาฏราชให้กับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นการสร้าง มาตรฐานใหม่ในการตัดสินรางวัลโดยผู้ประกอบการวิชาชีพขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการในวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีกำหนดจัดงานประกาศรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 9 ในปี พ.ศ. 2560

 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ