เกณฑ์การตัดสินสำหรับผลงานเข้าประกวด
 

ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนพิจารณาผลงานที่เข้าร่วมประกวดแต่ละรางวัล ตามเกณฑ์ดังนี้

1. ละครโทรทัศน์ จำนวน 14 รางวัล
   (1) ละครยอดเยี่ยม
         1) องค์ประกอบของละครสอดคล้องกัน เช่น ด้านการแสดง ด้านศิลป์ด้านการผลิต
         2) แนวคิดของละครแปลกใหม่สร้างสรรค์ให้สารประโยชน์และความบันเทิง
         3) การดำเนินเรื่องน่าติดตาม

   (2) ผู้กำกับยอดเยี่ยม
         1) การเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมเข้าใจ และติดตามชม
         2) การควบคุมแนวความคิดและทิศทางของละคร
         3) การดึงศักยภาพของนักแสดงออกมาใช้อย่างเต็มที่
         4) การควบคุมองค์ประกอบของละครสอดคล้องกัน เช่น ด้านการแสดง ด้านศิลป์ด้าน
             การผลิต
         5) การตีความของเรื่อง และตัวละคร

   (3) นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
         1) การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
         2) การตีความบทบาทที่ได้รับ
         3) การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม

   (4) นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
         1) การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
         2) การตีความบทบาทที่ได้รับ
         3) การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม

  (5) นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
         1) การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
         2) การตีความบทบาทที่ได้รับ
         3) การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม

  (6) นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
         1) การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
         2) การตีความบทบาทที่ได้รับ
         3) การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม

  (7) ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม
         1) การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
         2) การแสดงร่วมกันเป็นทีมอย่างกลมกลืน ช่วยส่งเสริมเรื่องราว
         3) การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม

  (8) บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
         1) บทโทรทัศน์สนุก สร้างความบันเทิงและสอดแทรกสาระ
         2) มีความสมเหตุสมผล ทั้งด้านเนื้อเรื่อง และการแสดงออกของตัวละคร
         3) การดำเนินเรื่องมีความต่อเนื่องและน่าติดตาม
         4) เนื้อหาเหมาะกับยุคสมัย
         5) ความเหมาะสมของการใช้ภาษา
         6) ากเป็นบทโทรทัศน์ที่มาจากบทประพันธ์ควรรักษาเค้าโครงหลักของบทประพันธ์ไว้

  (9) เพลงละครยอดเยี่ยม
         1) มีความไพเราะ และสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
         2) เพิ่มอรรถรสในการชมละคร

  (10) ละครชุดยอดเยี่ยม
         1) องค์ประกอบของละครสอดคล้องกัน เช่น ด้านการแสดง ด้านศิลป์ด้านการผลิต
         2) แนวคิดของละครแปลกใหม่สร้างสรรค์ให้สาระประโยชน์และความบันเทิง
         3) การดำเนินเรื่องน่าติดตาม
         4) เนื้อเรื่องมีความร่วมสมัย
         5) มีความต่อเนื่องของเนื้อเรื่อง และตัวละคร
         6) เนื้อหาละครจบในตอน

  (11) เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
         1) สวยงาม ถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง และตัวละคร
         2) ความต่อเนื่องกับการดำเนินเรื่อง

  (12) ลำดับภาพยอดเยี่ยม
         1) ใช้เทคนิคที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการเล่าเรื่อง เพื่อสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ชม
         2) ความต่อเนื่องในการดำเนินเรื่อง

  (13) กำกับภาพยอดเยี่ยม
         1) ความสามารถในการใช้ภาพเล่าเรื่อง
         2) การเลือกใช้มุมกล้องที่สร้างสรรค์และเหมาะสม
         3) สามารถสื่อสารอารมณ์ให้ผู้ชม อย่างเหมาะสม

  (14) กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
         1) การวางองค์ประกอบศิลป์อย่างสวยงาม ถูกต้องและเหมาะสม อาทิ ฉาก การใช้แสง อุปกรณ์ประกอบฉาก
         2) แนวคิดในการออกแบบศิลป์อย่างสร้างสรรค์

2. รายการโทรทัศน์ จำนวน 11 รางวัล
  (15) รายการข่าวยอดเยี่ยม
         1) ความถูกต้อง ทันเหตุการณ์และครบถ้วนของข้อมูล
         2) การนำเสนอเป็นกลาง
         3) การนำเสนอที่น่าสนใจ อาทิ ผู้ประกาศข่าว การเก็บข่าว เทคนิคประกอบรายการ

  (16) ผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม
         1) มีบุคลิกดีน่าเชื่อถือ มีวิธีการนำเสนอได้น่าสนใจน่าติดตาม
         2) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
         3) มีความรอบรู้ในข่าวสารที่รายงาน
         4) การใช้ภาษา การออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม

  (17) สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม
         1) การวิเคราะห์และนำเสนออย่างรอบด้าน
         2) ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลข่าว
         3) เนื้อหาเป็นประโยชน์และให้ข้อคิดกับผู้ชม
         4) การนำเสนอที่น่าสนใจ และเป็นกลาง

  (18) เกมโชว์ยอดเยี่ยม
         1) สนุกสนาน มีความคิดสร้างสรรค์และน่าติดตาม
         2) สอดแทรกสาระ ควบคู่ไปกับความบันเทิง
         3) Production Design
         4) การดำเนินรายการของพิธีกรและการมีส่วนร่วมของผู้แข่งขัน / แขกรับเชิญ

  (19) ทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม
         1) การคัดเลือกแขกรับเชิญ
         2) ประเด็นการสนทนาที่น่าสนใจ
         3) รูปแบบคำถามที่เจาะลึก ตรงใจผู้ชม
         4) สาระและความรู้ที่ได้จากรายการ
         5) ความสามารถของผู้ดำเนินรายการ

  (20) วาไรตี้ยอดเยี่ยม
         1) เนื้อหาที่หลากหลาย น่าติดตามชม
         2) ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
         3) Production Design ที่เหมาะสมกับรายการ
         4) ความบันเทิง สาระและความรู้ที่ได้จากรายการ
         5) ความสามารถของผู้ดำเนินรายการ

  (21) สารคดียอดเยี่ยม
         1) การคัดเลือกและนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ
         2) การเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
         3) การนำเสนอที่น่าสนใจ
         4) สาระและความรู้ที่ได้จากรายการ

  (22) รายการเด็กยอดเยี่ยม
         1) สาระ ความรู้ ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดของเด็ก
         2) กลยุทธการสื่อสารกับเด็กอย่างเหมาะสม
         3) ความสนุกสนานเมื่อรับชม
         4) การส่งเสริมสถาบันครอบครัว คุณธรรม และจริยธรรม

  (23) รายการกีฬายอดเยี่ยม
         1) การให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
         2) การนำเสนอที่น่าสนใจ และน่าติดตาม
         3) ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
         4) ความสามารถของผู้ดำเนินรายการ

  (24) ผู้บรรยายยอดเยี่ยม
         1) ความรู้ความเข้าใจในการบรรยายทุกประเภทรายการ
         2) การใช้ภาษา การออกเสียงที่ถูกต้อง เหมาะสม
         3) การใช้ลีลา น้ำเสียง มีอรรถรส แก่ผู้ชม
         4) ให้ข้อมูลเชิงลึก อย่างถูกต้องและครบถ้วน

  (25) พิธีกรยอดเยี่ยม
         1) บุคลิกดีมีความเป็นธรรมชาติมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
         2) ความสามารถในการนำเสนอได้น่าสนใจ และน่าติดตาม
         3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
         4) มีความรอบรู้ในข่าวสารที่รายงาน
         5) การใช้ภาษา การออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม

3. รายการวิทยุ จำนวน 4 รางวัล
   (26) ผู้ผลิตรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
         1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
         2) การนำเสนอเป็นกลาง
         3) การคัดเลือกและนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ
         4) ความถูกต้อง ทันเหตุการณ์และครบถ้วนของข้อมูล
         5) การเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
         6) สาระและความรู้ที่ได้จากรายการ
         7) การใช้ภาษา การออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม

   (27) ผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
         1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
         2) เนื้อหาที่หลากหลาย น่าติดตาม
         3) ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
         4) ความบันเทิง สาระและความรู้ที่ได้จากรายการ
         5) การใช้ภาษา การออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม
 
   (28) ผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
         1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
         2) การนำเสนอเป็นกลาง
         3) มีความรอบรู้ในเนื้อหาของรายการ
         4) มีลีลา น้ำเสียง และจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
         5) ความสามารถในการนำเสนอได้น่าสนใจ และน่าติดตาม
         6) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
         7) การใช้ภาษา การออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสม

   (29) ผู้จัดรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
         (หลักเกณฑ์เดียวกับผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม)

 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ