หน่วยงานกลางและองค์กรกลาง
 
1. เป็นการจัดจ้างหน่วยงานที่เป็นกลาง มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านกิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ โทรทัศน์

2. เมื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้ให้คะแนนในเอกสารแล้ว จะต้องปิดผนึก ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ต ไว้ส์ จำกัด (GFK Marketwise) Rajapark Building, 3rd floor, 163 Sukhumvit 21 (Asoke) road, Bangkok 10110

3. หน่วยงานกลางคือ MarketWise ทำหน้าที่รวบรวมคะแนนจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมดใน แต่ละรอบ และเก็บรักษาผลคะแนนไว้เป็นความลับ

4. องค์กรกลาง คือ PricewaterhouseCoopers ทำหน้าที่ตรวจสอบการให้คะแนน ของผู้มีสิทธิ์ลง คะแนน และการรวบรวมคะแนน ของหน่วยงานกลาง ว่ามีความถูกต้อง โปร่งใส ก่อนส่งผลให้ กับคณะอำนวยการ ในวันที่กำหนด
 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ