วิธีการสมัคร
 
1. รับใบสมัครที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญ

2. โอนเงินค่าสมัครเข้าประกวดในอัตราดังนี้
      • ประเภทละครโทรทัศน์และรายการโทรทัศน์รางวัลละ 5,000 บาท
      • ประเภทรายการวิทยุรางวัลละ 1,000 บาท / สถานีวิทยุต่างจังหวัด 500 บาท
เข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 99 เลขที่ 1002510746 ชื่อบัญชี สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือให้ Messenger มาพร้อมผลงาน

3. จัดส่งเอกสารการสมัครที่กรอกครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วย
(1) ดีวีดีหรือซีดีรายการที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้
      • ประเภทละครโทรทัศน์หรือรายการโทรทัศน์เป็นดีวีดีจำนวน 2 ตอน คือ
            1) ประเภทละครโทรทัศน์ต้องเป็นตอนที่ 1 และตอนที่ดีที่สุด
            2) รางวัลนักแสดง เป็นเนื้อละคร 1 ตอนที่ดีที่สุด และตัดมา 10-15 นาทีที่ดีที่สุด
เฉพาะนักแสดงที่ส่งผลงานเข้าประกวด
            3) ประเภทรายการและละครชุด คัดเลือก 2 ตอนที่ดีที่สุด
      • ประเภทรายการวิทยุ เป็นซีดีเสียง ช่วงรายการที่ดีที่สุด ความยาวไม่เกิน 1 ชั่วโมง
(2) เอกสารยืนยันการออกอากาศ (เฉพาะโทรทัศน์)
(3) สลิปการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครประเภทละ 5,000 บาท

4. จัดส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อ 3 มาทางไปรษณีย์ หรือให้ Messenger มาพร้อมผลงานตามที่อยู่นี้สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เลขที่ 154 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 0-2731-0630 ต่อ 223 โทรสาร 0-2731-3684 (กรณี Messenger มาส่ง กรุณารอรับใบเสร็จรับเงินกลับด้วย)

 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ