ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
 
ด้านโทรทัศน์
1. ผู้ที่ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง ผู้กำกับ ผู้ผลิต รายการ ผู้ดำเนินรายการ หรือผู้ผลิตงานเพลง ที่เคยได้รับรางวัลต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา และเพิ่ม เติมผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 1 ,ครั้งที่ 2 ,ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4
2. ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 1 คนจะคัดเลือกผลงานทุกรางวัลตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดโดยคณะ อำนวยการ เพื่อให้ได้ผลงานตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรอบ โดยจะต้องพิจารณาผลงาน ทั้งหมด และให้คะแนนในเอกสารให้คะแนนที่ปิด

ด้านวิทยุ

1. ผู้ที่ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุที่เป็นบริษัทสมาชิกสมาพันธ์ฯ ไม่ว่าบุคคลเบื้อง หน้าหรือ บุคคลเบื้องหลัง ซึ่งเป็นผู้ลงคะแนนในปีที่ผ่านมา และเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ผลงานเข้ารอบชิง
ชนะเลิศรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 1 ,ครั้งที่ 2 ,ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4
2. ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ทั้งหมด จะต้องคัดเลือกผลงานทั้ง 2 รอบ
3. ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 1 คนจะคัดเลือกผลงานทุกรางวัล ตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดโดยคณะ อำนวยการ เพื่อให้ได้ผลงานตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรอบ โดยจะต้องพิจารณาผลงาน ทั้งหมด และให้คะแนน ในเอกสารให้คะแนนที่ปิด
   
 
 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ