คุณสมบัติของรายการที่ส่งเข้าประกวด หรือคัดเลือก
 
ผลงานเข้าประกวด ประเภทละครโทรทัศน์ และรายการโทรทัศน์
1. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของประเทศไทย
2. ออกอากาศเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 มกราคม จนถึง 31 ธันวาคม 2556
3. เป็นรายการที่ผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศไทย
4. ผู้ผลิตต้องเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ
   

ผลงานเข้าประกวด ประเภทรายการวิทยุ

1. ออกอากาศทางสถานีวิทยุของทางราชการของประเทศไทย
2. ออกอากาศในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด
3. เป็นรายการที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 นาที
4. ผู้ผลิตต้องเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ
   
 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ