ระยะเวลาการดำเนินงาน
 
ระยะเวลาการดำเนินงานเก็บรวบรวมคะแนนจากผู้มีสิทธิลงคะแนน รางวัล นาฎราช ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗    ตามขั้นตอนต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

การเตรียมงานและรับสมัคร  
ติดตามและ update รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนใหม่
(โดยสมาพันธ์ฯ)
16 กุมภาพันธ์ 2558
ติดตามและ update รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเก่า (โดยบริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด) 2 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558
เริ่มส่งจดหมายแจ้งการเปิดรับสมัครผลงาน 1 ธันวาคม 2557
ปิดรับสมัครผลงาน 13 มีนาคม 2558
ตรวจแผ่นผลงานที่เข้าประกวด 20 มีนาคม 2558
สรุปรายชื่อผลงานที่เข้าประกวด
(นำส่งให้ทางบริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด)
25 มีนาคม 2558
รอบคัดเลือก  
ดำเนินการจัดส่ง ติดตามและรับกลับบัตรลงคะแนนรอบคัดเลือก 1 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2558
ปิดรับบัตรลงคะแนนกลับจากผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบคัดเลือกทั้งหมด 7 พฤษภาคม 2558
เปิดผนึกบัตรลงคะแนนและประมวลผลการลงคะแนน ผลงานผู้เข้ารอบ 5 อันดับสุดท้ายแต่ละประเภทรางวัลที่บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด 8 พฤษภาคม 2558
การแถลงข่าวประกาศผลรายชื่อผลงานผู้เข้ารอบ   5 อันดับสุดท้ายแต่ละรางวัล 15 พฤษภาคม 2558
รอบตัดสิน  
ดำเนินการจัดส่ง ติดตามและรับกลับบัตรลงคะแนนรอบตัดสิน 25 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2558
ปิดรับบัตรลงคะแนนกลับจากผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบตัดสินทั้งหมด 23 มิถุนายน 2558
เปิดผนึกบัตรลงคะแนนและประมวลผลการลงคะแนนที่บริษัท PwC ประเทศไทย 24-26 มิถุนายน 2558
งานประกาศผลรางวัล นาฏราช ครั้งที่ ๖  ประจำปี ๒๕๕๗ 28 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ : ร่างระยะเวลาการดำเนินดังกล่าวอาจมีการปรับให้เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานต่อไป

 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ