วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่องค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์สู่สังคม
2. แสดงศักยภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์
3. สังคมรับรู้และเข้าใจในบทบาทของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แลผู้
ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ประกอบการในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์
2. ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 

 
HOME  |  ข้อมุลรายละเอียดโครงการ  |  ข้อมุลข่าวสาร  |  ดาวน์โหลดข่าวสารสำหรับเผยแพร่สื่อ  |  Log-in เข้าสู่ระบบ